Instellingsbeschikking Bondscommissie RCT WZ-NL

 Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk-Nederland      

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders,

overwegende

 • het streven de bestuurskracht effectief en efficiënt in te richten;
 • informele bondsbrede uitvoeringstaken te erkennen, in het bijzonder de bondsbrede deelname en coördinatie van de uitvoering zoals worden beschreven in artikel 3, onder lid 1 genoemde Bondstaken;

besluit

 • het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland, kortweg RCT WZ-NL, in te stellen als Bondscommissie met een permanent karakter;
 • het RCT WZ-NL te belasten met de uitvoering.

Dit besluit is nader uitgewerkt in deze beschikking die uit zeven artikelen bestaat.
       

Artikel 1 : RCT WZ-NL.

Zoals in artikel 7, lid 1 is aangegeven is op 1 januari 2020 een permanente Bondscommissie Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland ingesteld, verder aan te duiden als:
Bondscommissie Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland, afgekort RCT WZ-NL.

Artikel 2 : Samenstelling RCT WZ-NL.

Het RCT WZ-NL bestaat op 18 november 2023 uit de volgende 16 afdelingen van de Bond van Wapenbroeders:

 1. Zeeland (0901),
 2. Alphen (nr. 1001),
 3. West-Brabant (nr. 1002),
 4. Eindhoven/ Helmond (nr. 1004), wordt opgeheven 01-01-2024,
 5. ’s-Hertogenbosch (nr. 1005), ordt opgeheven 01-01-2024,
 6. Mill/ Uden (nr. 1006), ordt opgeheven 01-01-2024,
 7. Midden-Brabant (nr. 1007),
 8. Valkenswaard (nr. 1009),
 9. Maastricht (nr. 1101),
 10. Ospel (nr. 1102),
 11. Weert (nr. 1104),
 12. Mijnstreek (nr. 1105),
 13. Roermond (nr. 1106) en
 14. Venlo (1103),
 15. Venray/Gennep (nr. 1152),
 16. Cranendonck (nr. 1153).


Artikel 3: Taken RCT WZ-NL.


De taken van het RCT WZ-NL worden onderverdeeld drie groepen.

 • Het namens het Bondsbestuur zorgen voor de bondsbrede coördinatie en uitvoering van uitvaarten met (volledig) Bondseer op verzoek van:
   • het Bondsbestuur;
   • de betreffende afdeling/identiteitsgroep en/of
   • de nabestaanden (rechtstreeks) van de overleden Wapenbroeder.
 • Het zorgdragen voor de formatie, geoefendheid en beschikbaarheid van de 7-mansformatie Bondsbanierwacht bij:
   • het Bevrijdingsdefilé in Wageningen;
   • de Nederlandse Veteranendag in Den Haag;
   • de Indiëherdenking in Amstelveen (opm. reiskosten buiten de begroting) en
   • conform specifiek jaarplan.
 • De bondsbrede coördinatie van plaatsbewijzen e.d. ten aanzien van herdenkingen in de provincies Noord-Brabant en Limburg, bij:
   • de herdenking Nationaal Indië-monument in Roermond;
   • de Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen (Leudal);
   • de Memorial Day in Margraten en
   • conform specifiek jaarplan.
 • Het zorgdragen voor de bondsbrede organisatie van de Dag der Banieren.
 • Het RCT WZ-NL heeft minstens tweemaal per jaar overleg met het Bondsbestuur t.a.v. de planning en de uitvoering van de opgedragen Bondstaken en daarbij te betrekken de Bondscommissie PR.

 1. Gemengde taken.
  Dit zijn taken die zowel van belang zijn voor de gehele Bond van Wapenbroeders als specifiek voor het RCT WZ-NL.
 • Het zorgdragen voor de organisatie van de Dag der Banieren tevens reünie waaraan alle afdelingen en identiteitsgroepen kunnen deelnemen. Het streven is om aan deze activiteit zo veel mogelijk Wapenbroeders en banier-/ vlagwachten van de Bond te laten deelnemen.
 • Het uitnodigen van militaire en civiele autoriteiten alsmede externe relaties voor de reünie tevens Dag der Banieren met de bedoeling een grote bekendheid te geven aan deze activiteit van de Bond van Wapenbroeders (PR) en de relatie met de diverse organisaties te verstevigen.
 • Het zorgdragen voor een goede geoefendheid en een adequate inzet van de banierwachten en -dragers van de samenwerkende afdelingen.
 • Het trainen van de genoemde banierwachten en-dragers alsmede geselecteerde andere Wapenbroeders voor het optreden bij uitvaarten met (volledig) Bondseer dan wel andere ceremoniële activiteiten zoals het hijsen van vlaggen bij parades en herdenkingen.
 • Het vaststellen van de locaties waar de banierwachttrainingen en trainingen voor een uitvaart plaatsvinden alsmede het coördineren van deze trainingen.
 • Het opstellen van een trainingsschema en een roulatieschema voor de Commandant Bondsbanierwacht.
 • Het op verzoek van een niet-aangesloten afdeling / identiteitsgroep zorgdragen voor een goede geoefendheid van de banierwacht en/of -drager(s).
 • Het op verzoek van derden trainen, coachen begeleiden van banierwacht en/of -drager(s). (opm. kosten buiten de begroting)
   • BNMO en
   • conform specifiek jaarplan.
 • Uitvoering conform het Handboek Tenue, Ceremonieel en Exercitie van de Bond van Wapenbroeders.

 1. Coördinerende taken RCT WZ-NL.
  Het RCT WZ-NL vormt nadrukkelijk geen bestuurlijke tussenlaag tussen de bij het RCT aangesloten afdelingen en het Bondsbestuur.
  Het RCT WZ-NL treedt op als overkoepelend coördinatieteam namens alle tot het samenwerkingsverband toegetreden afdelingen.
 • Het, na overleg met en op verzoek van de betreffende afdeling(en), coördineren van de presentatie van gemeenschappelijke problemen en het doen van voorstellen aan het Bondsbestuur.
 • Het, in nauw overleg met de betreffende afdelingen en zo nodig in coördinatie met de Bonds- PR-functionaris, ontplooien van PR activiteiten binnen het samenwerkingsverband en indien mogelijk ook daarbuiten alsmede het informeren van de betrokken PR-functionarissen ten aanzien van ontwikkelingen op PR-gebied.
 • Het onderhouden van de website en de Facebookpagina van het samenwerkingsverband en het verzorgen van de diverse artikelen ten behoeve van overwegend externe PR.
 • Het onderhouden van goede contacten met de tot het samenwerkingsverband behorende afdelingen en het Bondsbestuur. 
 • Het coördineren van alle voorkomende activiteiten binnen het samenwerkingsverband, al dan niet op uitnodiging van externe organisaties, die het afdelingsniveau overstijgen, waaronder excursies en reünies binnen het samenwerkingsverband.
 • Het op verzoek van het Bondsbestuur coördineren van gestelde vragen of oplossingen voor ontstane gemeenschappelijke problemen binnen het samenwerkingsverband.

Artikel 4: Overlegstructuur RCT WZ-NL.

Het RCT WZ-NL voert naast het overleg met het Bondsbestuur (zie art.3 punt 1.e.) drie verschillende soorten overleg. Het streven is:

 • om één keer per jaar het overleg met het Bondsbestuur te combineren met een Dagelijks Bestuursvergadering RCT WZ-NL (DB).
 • om één keer per jaar de PR-vergadering RCT WZ-NL te combineren met de Bondscommissie PR.
 • met inbegrip van de onder lid 1 vermeld overleg om vier maal per jaar het overleg te voeren van het DB RCT WZ-NL met het Bondsbestuur.

Vergaderfrequentie RCT WZ-NL:

 • Dagelijks Bestuursvergaderingen, minimaal 4 per jaar binnen het samenwerkingsverband.
 • Bestuursvergaderingen, minimaal 4 per jaar met de samenwerkende afdelingen.
 • PR vergaderingen, minimaal 2 per jaar binnen het samenwerkingsverband.

Artikel 5: RCT WZ-NL bestuurssamenstelling.

De DB leden van het RCT WZ-NL worden gekozen en benoemd volgens de regels van de Bond van Wapenbroeders, neergelegd in de desbetreffende Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 1. Het bestuur van het RCT WZ-NL bestaat uit:
  1. de besturen van de aangesloten afdelingen;
  2. het Dagelijks Bestuur (DB).

   De DB RCT WZ-NL voorzitter, in functie gekozen, heeft twee petten op. Enerzijds is de voorzitter de voorzitter van een Bondscommissie en als zodanig benoemd door het Bondsbestuur, en anderzijds is de voorzitter ook de voorzitter van het samenwerkingsverband van de 14 afdelingen.

 2. Het bestuur van het RCT WZ-NL legt haar voordracht voor de benoeming van haar DB RCT WZ-NL voorzitter ter goedkeuring voor aan het Bondsbestuur.

 3. Het DB RCT WZ-NL bestaat vervolgens uit de functies van:
  1. voorzitter;
  2. secretaris en 2e secretaris;
  3. penningmeester en 2e penningmeester;
  4. functionaris Protocol en Exercitie en
  5. PR-functionaris en 2e PR-functionaris.


Artikel 6 Financiën.

Het RCT WZ-NL dient jaarlijks voor 1 mei een begroting voor het daarop volgende jaar in bij het Bondsbestuur voor:

  1. de Bondstaken als vermeld in artikel 3, lid 1;
  2. de gemengde taken als vermeld in artikel 3, lid 2;
  3. een gedeelte (25%) van de kosten voor de in artikel 4, lid 1 t/m 3 genoemde vergaderingen.
  4. Activiteiten begroting. Voor de Dag der Banieren (artikel 3, lid 2, pt. a.) wordt een aparte begroting opgesteld, inbegrepen alle aan deze activiteit toe te rekenen (organisatie) kosten.
  5. De declaratieregeling is afzonderlijk tussen het Bondsbestuur en het RCT WZ-NL overeengekomen.
  6. De begroting van de Bond van Wapenbroeder, zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, is in beginsel taakstellend. In geval onvoorziene kosten dreigen te ontstaan, zal het RCT WZ-NL het Bondsbestuur tijdig hiervan op de hoogte stellen teneinde tot een oplossing te komen.


Artikel 7: Datum inwerkingtreding en evaluatie.

 1. De Instellingsbeschikking Bondscommissie Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) is met ingang van 1 januari 2020 van kracht geworden.

 2. De Instellingsbeschikking Bondscommissie Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) is geëvalueerd op 4 augustus 2022 en gelijke datum gewijzigd van kracht geworden.

 

Barendrecht, 4 augustus 2022

De voorzitter van de Bond van Wapenbroeders,

w.g.

J. Verwoerd

 

Versie: 04-08-2022.