PR - Algemeen

Onder Public Relations (PR) wordt verstaan:

  • het bevorderen van wederzijds begrip en informatie-uitwisseling tussen de samenwerkende afdelingen van de Bond van Wapenbroeders en haar omgeving (externe PR) en
  • het binnen de samenwerkende afdelingen bevorderen van de communicatie tussen de afdelingsbesturen en haar leden (interne PR).

Het doel van de Public Relations activiteiten van het RCT WZ-NL is het leveren van een bijdrage aan een goede herkenbaarheid van, bekendheid van en vertrouwen in de Bond van Wapenbroeders. Een goede uitvoering van de PR-activiteiten zal leiden tot een vergroting van de naamsbekendheid van de Bond en tot verbetering van haar imago. Naamsbekendheid en een goed imago zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle vereniging. Vergroting van de naamsbekendheid zal worden bereikt door de naam en de doelstellingen van de Bond van Wapenbroeders op een goede wijze uit te dragen.

Ook van de leden van de Bond van Wapenbroeders mag worden verwacht dat zij een goed beeld hebben van wat de Bond van Wapenbroeders aan hen kan bieden en waar de Bond voor staat. De leden zijn immers de “ambassadeurs”van onze Bond.

Bij het samenwerkingsverband wordt bij de PR-activiteiten de nadruk gelegd op:

  • voorlichting,
  • ledenwerving en
  • ledenbehoud.

Door het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL is 2011 een Plan van Aanpak Public Relations opgesteld. Dit plan geeft inzicht op welke wijze de PR binnen het RCT WZ-NL is georganiseerd. 

In de PR-evenementenkalender van het samenwerkingsverband treft u een overzicht aan van de evenementen waarbij de afdelingen aanwezig zijn. Ook wordt vaak de publiciteit gezocht in de huis-aan-huis bladen.

Interesse ?
Indien uw belangstelling is gewekt, dan kunt u vaak geheel vrijblijvend een bijeenkomst van een afdeling bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de bestuursleden van de afdelingen. U kunt zich ook aanmelden als lid of als donateur.