Algemene Ledenvergadering Afd. Weert

10 April 2022 - uur

Op  dinsdag 22 maart 2022 vond de jaarlijkse  van de afdeling Weert plaats. Er waren 16 leden van de 19 leden aanwezig. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd er een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden te herdenken. De afdeling Weert verloor in de afgelopen 2 jaar maar liefst 40% van hun ledenbestand waaronder ook een aantal zeer gewaardeerde en bekwame bestuursleden. Door noeste arbeid van met name de secretaris werden er weer 7 leden geworven. Twee van die nieuwe leden werden op de ALV ook aan de leden voorgesteld; de heer Dschero Khan en M. Leclose. Daarmee kwam het ledenaantal voor het eerst sinds jaren boven de 20 uit!

Het jaarverslag over 2021 werd enkele dagen voor de jaarvergadering per mail/brief toegezonden aan de leden zodat men de mogelijkheid het verslag al van te voren in te zien. Het financieel verslag werd verstrekt door de penningmeester samen met de prognose over 2022.  De prognose De kascontrolecommissie bestond uit Jan Hendrikx en Frits Paulissen. De laatste deed verslag verslag van de controle van de boeken. Hij meldde namens de commissie, dat de boekhouding op een nette en overzichtelijke manier georganiseerd is. Alle bewijsstukken bleken aanwezig. De commissie stelde voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over afgelopen jaar en dat werd door alle leden onder applaus mee ingestemd.

Op de jaarvergadering waren er geen uitreikingen langdurig lidmaatschap. In afwachting van nieuwe regelgeving door het Hoofdbestuur wordt dit punt aangehouden tot de volgende ledenbijeenkomst d.d. 07 juni 2022 eveneens bij Bee-j-Bertje te Laar.

De foto’s zijn ditmaal gemaakt door een lid van het sociaal team: Anja Schreuders-Gerstmans: >

Nieuws