Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

12 Maart 2023 - uur

Op vrijdag 10 maart 2023 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Afdeling Roermond en Venlo in het Gen. Spoorpaviljoen te Roermond. 27 leden hadden de presentielijst getekend. Na het welkomstwoord van de voorzitter a.i. Martin Hasebos werd er een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden te herdenken en de slachtsoffers van de oorlog in de Oekraïne.

Na de mededelingen van de voorzitter werd het jaarverslag over het jaar 2022 voorgelezen door de secretaris en vervolgens was het de beurt aan de Dienstverlener om verslag te doen van zijn activiteiten over het afgelopen jaar. Het financieel verslag en de begroting werden behandeld door de penningmeester. 
De kascontrolecommissie deed bij monde van Hub Aendekerk verslag van de controle van de boeken. Hij meldde dat de boekhouding op een nette en overzichtelijke manier georganiseerd is. Alle bewijsstukken bleken aanwezig. De commissie stelde voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar.

Vervolgens werd de bestuursverkiezing gehouden. De heer Thei Verstappen (bestuurslid Algemeen) heeft per 1 februari jl. zijn bestuurslidmaatschap beëindigd vanwege zijn overstap naar de Afdeling Weert. Het bestuur heeft besloten om deze vacature niet in te vullen. Restte nog 2 vacatures binnen het bestuur: één in de functie van voorzitter en één in de functie van PR-functionaris. Er hadden zich hiervoor 2 kandidaten gemeld, te weten: de heer Martin Hasebos en de heer Jaap Cusell. Zij werden per acclamatie in het bestuur gekozen. Voorts was aftredend en herkiesbaar Lia Schroeders. Ook zij werd per acclamatie herkozen.

Het bestuur van de afdeling Roermond en Venlo bestaat nu uit:
Voorzitter: Martin Hasebos
Secretaris: Lia Schroeders
Penningmeester: Harm Schipper
Dienstverlener: Mathieu Beeren
PR- functionaris: Jaap Cusell
Bestuurslid Algemeen: Fokko Meering

De geplande activiteiten werden gepresenteerd: het schieten en beugelen, de lezingen, het jubileumfeest vanwege 40-jarig bestaan van de vereniging, het zomerfeest, de herdenking Oude Kerkhof in oktober, de Kerst-in en de diverse herdenkingen.
Na de rondvraag dankte de voorzitter eenieder voor de aanwezigheid en bijdrage en sloot de vergadering.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws