Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) Afdeling Roermond en Venlo

14 Maart 2022 - uur

Op vrijdag 11 maart 2022 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de afdeling Roermond en Venlo in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Er waren 21 leden aanwezig. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd er een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden te herdenken.

Het jaarverslag over 2021 werd wegens afwezigheid van de secretaris, voorgelezen door de voorzitter. Dit verslag zal in het volgende Nieuwsbulletin worden gepubliceerd. Het financieel verslag en de begroting werden behandeld door de penningmeester.
De kascontrolecommissie deed bij monde van Hub Aendekerk verslag van de controle van de boeken. Hij meldde dat de boekhouding op een nette en overzichtelijke manier georganiseerd is. Alle bewijsstukken bleken aanwezig. De commissie stelde voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over afgelopen jaar.

Na de bestuursvergadering vond de bestuursverkiezing plaats. Aftredend was Emile van den Elshout, die niet meer herkiesbaar was. Tevens was Thei Verstappen aftredend. Hij was herkiesbaar. Aangezien er verder geen kandidaten waren werd Thei Verstappen per acclamatie herkozen. Door het aftreden van Emile van den Elshout ontstond er een vacature in het bestuur en moet de afdeling het voorlopig stellen zonder voorzitter.

Op de jaarvergadering waren er geen uitreikingen langdurig lidmaatschap. In afwachting van nieuwe regelgeving door het Hoofdbestuur wordt dit punt aangehouden tot een nader tijdstip.

De geplande activiteiten werden voor zover nu bekend, gepresenteerd. Deze worden in het volgende Nieuwsbulletin afgedrukt. 

Tegen het einde van de vergadering nam Mathieu Beeren het woord om de scheidende voorzitter te bedanken voor zijn inzet voor de vereniging. Namens bestuur en leden overhandigde hij Emile een attentie en een bloemetje voor zijn vrouw Heleen. Mathieu sloot af met de woorden: “Emile, het ga je goed en wij hopen je weer te mogen verwelkomen bij evenementen en ontmoetingsdagen”.

De foto’s bij dit verslag zijn weer van onze hoffotograaf Pim Ermers: >

Nieuws