Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

23 Februari 2020 - uur

Op maandag 17 februari 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Roermond en Venlo in het Generaal Spoorpaviljoen. Er waren 30 leden aanwezig.  De vergadering werd voorgezeten door vice-voorzitter/secretaris Lia Schroeders aangezien voorzitter Emilie van den Elshout gedurende een half jaar op missie is naar Litouwen. Na het welkomstwoord van de vice voorzitter werd er een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden de heer Van Ree, Martin Bellemakers, de heer J. Dekker, Jos Wolters en mevrouw Rita Hendrikx te herdenken. De vice-voorzitter sprak vervolgens namens het bestuur haar betrokkenheid uit en wenste de nabestaanden veel sterkte met het verlies. 

Daarna werd het verslag van de vorige jaarvergadering aan de orde gesteld en vervolgens vastgesteld. Vervolgens werd het jaarverslag over 2019 voorgelezen, waarna het financieel verslag en de begroting werden behandeld door de penningmeester. Alle stukken waren nauwkeurig voorbereid. De penningmeester merkte op dat het bestuur tracht om de eigen bijdragen van de leden voor activiteiten zo laag mogelijk te houden en voor bepaalde activiteiten zoals het beugelen en schieten en het zomerfeest moest er soms geld bij. Dit is echter in lijn met het beleid van het bestuur. Het geld, dat bijeen gebracht werd door de leden, moet ook zoveel mogelijk worden besteed aan de leden.  

De kascontrolecommissie deed bij monde van Hub Stollman verslag van de controle van de boeken. Hij meldde dat de boekhouding op een nette en overzichtelijke manier georganiseerd is en alle bewijsstukken aanwezig bleken te zijn. De commissie stelde dan ook voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019. De vergadering ging hier unaniem mee akkoord door te applaudisseren.

Na de pauze werd de vergadering voortgezet met de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar was Mathieu Beeren. Verder was er nog een vacature uit 2018, waarvoor Fokko Meering zich kandidaat had gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten waren werden beiden per acclamatie gekozen.

Daarna werden de draaginsignes langdurig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders met bijbehorende oorkondes uitgereikt aan Twan Borckelmans, Vic Brouns en José Verstappen, allen 5 jaar lid; Guus Beltjens, 10 jaar lid; Jeanne Geux, 15 jaar lid en Hub Aendekerk, 25 jaar lid. Het draaginsigne en de oorkonde voor het 30 jarige lidmaatschap van de heer Curvers uit Venlo, die wegens zijn gevorderde leeftijd niet aanwezig kon zijn, werd eerder op deze dag ter hand gesteld.

De geplande activiteiten 2020 werden door de vice voorzitter via een beamer geprojecteerd en toegelicht. Het zomerfeest moet nog gestalte krijgen. De activiteitenkalender zal in het eerstvolgende Nieuwsbulletin worden afgedrukt.

Mathieu Beeren blikte terug op het afgelopen jaar, waarin hij zo’n 38 leden bezocht heeft of contact mee heeft gehad.  Hij heeft mensen bezocht die ziek waren of het even moeilijk hadden. Zijn ervaring leerde, dat mensen, die ziek zijn of het anderszins moeilijk hebben een bezoek of praatje als prettig ervaren, daarom roept hij mensen op om contact met hem te zoeken bij het overlijden van een dierbare of bij ziekte, problemen op je werk, je relatie of je droom. Zijn motto: “Iedereen heeft recht op aandacht en iedereen is uniek; ook in de emotie na een vervelende situatie”.

Na de rondvraag was er nog gelegenheid  om het nieuw bakken bestuurslid Fokko Meering te feliciteren en gezellig na te keuvelen.

Naar de foto’s zijn van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws