Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond / Mevr. Lia Schroeders Bondsmedaille toegekend.

20 Februari 2019 - uur

Op maandag 18 februari 2019 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Roermond en Venlo in het Generaal Spoorpaviljoen. Er waren 30 leden aanwezig. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd er een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden de heer J.P. Jongen, Sjef Nijsten, Peter Burgman, Robertus Filon, Ronald Klaver en de heer John Wagemans van de afdeling Ospel te herdenken. De voorzitter sprak vervolgens namens het bestuur zijn betrokkenheid uit en wenste de nabestaanden veel sterkte met het verlies.

De voorzitter vroeg aandacht voor de activiteiten die gepland zijn welke onder punt 10 van de agenda verder aan de orde komen. Met name het maandelijkse beugelen bij Geelenhoof en het schieten bij de schietvereniging te Swalmen werden genoemd als activiteit die alleen kunnen blijven voortbestaan als er voldoende deelnemers zijn.

Vervolgens werd het jaarverslag over 2018 voorgelezen door de secretaris. Dit verslag zal in het volgende Nieuwsbulletin, dat in  maart verschijnt, worden gepubliceerd. Het financieel verslag en de begroting werden behandeld  door de penningmeester. Alle stukken waren nauwkeurig voorbereid. De penningmeester merkte op dat steeds werd getracht om de bijdrage van de leden voor activiteiten zo laag mogelijk te houden en voor bepaalde activiteiten zoals het beugelen en schieten werd er vaak uit de kas geld bijgelegd. Door gebruik te kunnen maken van de certificaat regeling konden de BBQ en de Kerst-in dit jaar budget neutraal worden gehouden.

De kascontrolecommissie deed verslag van de controle van de boeken door te melden dat de boekhouding op een nette en overzichtelijke manier georganiseerd is en alle bewijsstukken aanwezig bleken te zijn. De commissie stelde dan ook voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2018. De vergadering ging hier unaniem mee akkoord door te applaudisseren.

Na de pauze werd de vergadering voortgezet met de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar waren Emile van den Elshout en Lia Schroeders. Aangezien er geen tegenkandidaten waren werden beiden per acclamatie herbenoemd. Emile, die inmiddels als voorzitter van de afdeling benoemd is, heeft te kennen gegeven dat hij per datum Algemene Vergadering de PR functie neerlegt, waarmee per die datum 2 bestuursvacatures  zijn ontstaan; 1 PR functie en 1 Bestuurslid Algemeen.

Daarna werden door de voorzitter de draaginsignes langdurig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders met bijbehorende Oorkondes uitgereikt aan R. Vroegop, Thei Verstappen en Pim Ermers allen 5 jaar lid; Hub Stollman, Meity Snackers en Ron van Muijen allen 10 jaar lid; Jan van Dijck 15 jaar lid; Jan Janssen 20 jaar lid. Het draaginsigne en oorkonde voor 20 jarige lidmaatschap van mevrouw Edy Daenen wordt later ter hand gesteld aan de jubilaris.

Vervolgens werd de tweede prijs van de beugelcompetitie aan Jan van Dijck uitgereikt. Jan had deze nog tegoed aangezien hij afwezig was aan het einde van de beugelcompetitie. Ten slotte werd de secretaris verrast met de Bondsmedaille, die door de voorzitter werd opgespeld.

De geplande activiteiten eerste helft 2019  werden door de voorzitter via een beamer geprojecteerd en toegelicht. De activiteitenkalender zal in het eerstvolgende Nieuwsbulletin worden afgedrukt.

Mathieu Beeren heeft er inmiddels 1 jaar als dienstverlener opzitten. Hij blikte terug op dit jaar waarin hij aanvankelijk samen met onze oud DV Hub Aendekerk mensen bezocht die ziek waren of het even moeilijk hadden. Zijn ervaring leerde, dat mensen, die ziek zijn of het anderszins moeilijk hebben een bezoek of praatje als prettig ervaren, daarom roept hij mensen op om contact met hem te zoeken bij het overlijden van een dierbare of bij ziekte, problemen op je werk, je relatie of je droom. Zijn motto: “Iedereen heeft recht op aandacht en iedereen is uniek; ook in de emotie na een vervelende situatie”.

Hierna was het woord aan Thei Verstappen in de functie van bestuurslid Algemeen. Thei brak een lans voor de banierwacht en het baniergebeuren in het algemeen. Met veel enthousiasme nodigde hij de aanwezigen uit om eens een kijkje te nemen bij een volgende baniertraining. Misschien ontdekt u een nieuwe passie.

Het bestuur hoopt dat zich kandidaten voor de vacatures melden om alle leden ook in de komende jaren van dienst te kunnen zijn; ook hebben we een ieders medewerking nodig als het er op aan komt om herdenkingen bij te wonen of mee te doen aan activiteiten die door het bestuur georganiseerd worden. 
Pim Ermers, onze “Hof fotograaf” heeft weer een mooie fotoreportage gemaakt.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: > 

Nieuws