Algemene Ledenvergadering Afdeling Roermond en Venlo

02 Maart 2018 - uur

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Roermond en Venlo op 26 februari 2018 is weer achter de rug. Er waren 29 leden aanwezig. Voorzitter verwelkomde onze erevoorzitter Edwin Jacobsz en erelid Hub Aendekerk alsmede alle aanwezigen.  Ad Kroeseklaas heeft als vertegenwoordiger van het Bondsbestuur verstek moeten laten gaan wegens de slechte weersomstandigheden. Thei Willen onze penningmeester, ontbrak aan de bestuurstafel in verband met familieomstandigheden. Er werd een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden Jan Krijn en Anny Ramakers-Dahmen, maar vooral ook de dochter van Thei Willen, Saskia te herdenken. De voorzitter sprak vervolgens namens het bestuur zijn betrokkenheid uit en wenste de nabestaanden veel sterkte met het verlies.

Voorzitter meldde dat het ledenbestand tegen de 180 aanzit. Het streefgetal van 200 is niet gehaald doordat we het ledenbestand hebben doorgelicht en 11 leden van de lijst hebben verwijderd. In 2017 zijn ons 2 leden ontvallen en zijn er 14 nieuwe leden geworven.
De afmeldingen voor deze vergadering werden voorgelezen door de secretaris. Hierbij werd ook Jan Geraedts gemeld. Bij monde van de voorzitter laat Jan aan een ieder de hartelijke groeten overbrengen. Jan verblijft helaas nog steeds in het ziekenhuis.

Vervolgens werd het jaarverslag over 2017 voorgelezen door de secretaris. Dit verslag zal in het volgende Nieuwsbulletin, dat begin maart verschijnt, worden gepubliceerd. Het financieel verslag en de begroting werden bij afwezigheid van de penningmeester behandeld door de voorzitter. Alle stukken waren al tot in de puntjes voorbereid door Thei. Voorzitter concludeerde dat de penningmeester goed en consciëntieus werk aflevert, nauwgezet en op de centen zoals het een goed penningmeester betaamt. Het is fijn om zo’n penningmeester te hebben. Steeds werd getracht om de bijdrage van de leden voor activiteiten zo laag mogelijk te houden en vaak werd er uit de kas geld bijgelegd voor bepaalde activiteiten zoals b.v.de BBQ,schieten, beugelen, Kerst.

De kascontrolecommissie deed verslag van de controle van de boeken door te melden dat de boekhouding op een nette en overzichtelijke manier georganiseerd is en alle bewijsstukken aanwezig bleken te zijn. De commissie stelde dan ook voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2017. De vergadering ging hier unaniem mee akkoord door te applaudisseren.

Na de pauze werden door de voorzitter de draaginsignes langdurig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders met bijbehorende Oorkondes uitgereikt aan John Snackers 25 jaar lid, Jack Cremers 25 jaar lid en Henk Keijzer 10 jaar lid. Het insigne en oorkonde voor 5 jarige lidmaatschap van Erik Vindevoghel werd door John Snackers meegenomen en later ter hand gesteld aan de jubilaris. En de oorkonde voor het 10 jarig lidmaatschap van Heleen van den Elshout werd in ontvangst genomen door Emile. Mevrouw Quaedvlieg kon niet aanwezig zijn wegens ziekte en zal bij een andere gelegenheid worden gedecoreerd.

De geplande activiteiten 2018 werden door het bestuurslid PR, Emile van den Elshout via een beamer geprojecteerd en toegelicht. De activiteitenkalender zal in het binnenkort uitkomende Nieuwsbulletin worden afgedrukt.

Hub Aendekerk heeft afgelopen jaar, bij afwezigheid van een nieuwe dienstverlener, de zaken waargenomen in de functie van dienstverlener. Hij bracht ter vergadering verslag uit: “Het afgelopen jaar was er regelmatig telefonisch contact met de zieken en/of werden deze thuis, in het verzorgingshuis of in het ziekenhuis, voor zover bij het bestuur en mij bekend, bezocht. Dit alles ten teken dat wij met hen meeleven en met hen begaan zijn. De bezoeken namens bestuur en leden gingen rond Pasen en Kerst vergezeld van een attentie met wensen van beterschap en/of sterkte in hun situatie.

Bij een overlijden van een lid wordt altijd contact gezocht met de familie met de vraag of wij als Wapenbroeders nog een bijdrage kunnen leveren als erewacht met slippendragers al dan niet met Bondseer bij de begrafenis of de crematie.Tevens wordt gevraagd of een grafstukje op prijs gesteld wordt. Deze wat we noemen “laatste wens” kan men ook nu al kenbaar maken aan uw dienstverlener middels een “laatste wensen-formulier”. Vergeet ook niet een duplicaat van je “ laatste wens” te maken voor je naaste dierbaren”.

Verder memoreerde Hub aan het project “Een Veteraan vertelt” dat in 2013 gestart werd op initiatief van Dienstverlening. Deze taak is inmiddels overgedragen aan Math Weijers en Emile van den Elshout. Hub sprak de wens uit dat er nog veel enerverende avonden zullen volgen in dit kader.

Naast de normale formaliteiten stond deze vergadering in het teken van de bestuursverkiezingen. Door het afscheid van Hub Aendekerk verleden jaar was er een vacature voor dienstverlener en gedurende het afgelopen jaar heeft Rob Cillekens zich wegens gezondheidsklachten teruggetrokken uit het bestuur, hetgeen door het bestuur zeer betreurd werd. Hierdoor was er ook een vacature voor bestuurslid algemeen ontstaan. 
Voor de vacature van dienstverlener had Mathieu Beeren zich gemeld. Mathieu stelde zich kort voor aan de vergadering. Daarna werd hij door de vergadering per acclamatie unaniem verkozen en nam hiermee plaats achter de bestuurstafel.  
Zoals in de convocatie van de ALV vermeld, heeft onze voorzitter Math Weijers, die aftredend was, aangegeven dat hij niet meer beschikbaar was voor een volgende termijn. Hij gaf aan dat zijn voorzitterschap moeilijk te combineren is met zijn drukke baan, maar de belangrijkste reden is het nakomen van zijn belofte aan zijn echtgenote Corrij. Hij dankte de overige bestuursleden hartelijk voor de inzet van afgelopen jaren. Hij merkte op dat er geen moment was dat er ook maar enige strubbelingen waren. Dat is fijn werken. Ook dankte hij alle vrijwilligers, die zich steeds inzetten om zaken voor elkaar te krijgen. Het bestuur betreurt zijn besluit zeer en ook uit de leden zijn er verschillende reacties ontvangen, waaruit blijkt dat Math een zeer gewaardeerd en gerespecteerd voorzitter was. Aangezien er geen kandidaten gemeld zijn voor de openstaande vacatures zal het zittend bestuur voorlopig de taken onderling verdelen en op zoek gaan naar kandidaten voor het bestuur i.c. de functie van voorzitter.

Na de verkiezingen werd de voorzittershamer overhandigd aan Emile van den Elshout om als waarnemend voorzitter de vergadering voort te zetten. Aangezien er geen vragen voor de rondvraag waren, sloot de wnd. voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en een bijzonder woord van dank aan Math Weijers die als scheidend voorzitter de afgelopen 3,5 jaar bijzonder goed werk heeft verricht en gezorgd heeft voor een goed fundament bij bestuur en leden. Het afscheidscadeautje komt later deze week, aangezien de logistiek ons in de steek heeft gelaten.

Het bestuur hoopt dat zich kandidaten voor de vacatures melden om alle leden ook in de komende jaren van dienst te kunnen zijn; ook hebben we een ieders medewerking nodig als het er op aan komt om herdenkingen bij te wonen of mee te doen aan activiteiten die door het bestuur georganiseerd worden.  

Pim Ermers, onze “Hof fotograaf” heeft weer een mooie fotoreportage gemaakt.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws