Pilot Kadervorming voor bestuursleden afdelingen RCT WZ-NL

14 Maart 2022 - uur

Het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL (DB) signaleert een afnemende bestuurskracht bij de afdelingen van de Bond van Wapenbroeders. In dit kader heeft het DB een pilot kadervorming ontworpen, waarbij (aspirant) bestuursleden van het samenwerkingsverband kennis en vaardigheden worden aangereikt om hun taak in de toekomst met een bredere achtergrond kunnen uitvoeren. Het Bondsbestuur heeft deze ontwikkeling volledig ondersteund. Mogelijk dat deze pilot zal worden uitgerold over de gehele Bond. 

Doelstelling van de pilot kadervorming is het verbeteren van de bestuurlijke vaardigheden van de deelnemers en een bredere blik te laten verkrijgen ten aanzien van hetgeen erin de Bond van Wapenbroeders speelt, alsmede ‘een blik in de keuken’ te bieden van veteranenland.

De opbouw van de pilot kadervorming vindt plaats door middel van 4 bijeenkomsten:

 1. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gesproken over de structuur van de Bond van Wapenbroeders met inbegrip van de historie en de achtergronden. Aan bod komen tevens informatie over het veteraan zijn alsmede de Veteranenwet. Voor de Bond van Wapenbroeders wordt naast de veteranen, zeer zeker ook gewezen op de dienstplichtigen, KVV’ers, BBT’ers alsmede het burgerpersoneel van Defensie als bijzondere doelgroepen. Kort wordt gesproken over Nuldelijnsondersteuning. Dit onderwerp wordt in bijeenkomst 4 verder uitgewerkt. Aan het eind van de eerste bijeenkomst vindt een open discussie plaats met de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Jan Verwoerd. De tweede inleider is dhr. Hans Kroes.
   
 2. In de tweede bijeenkomst staan Public Relations en Marketing centraal. Hierbij wordt dieper ingegaan op het onderhouden van contacten met veteranencafés en veteranenorganisaties. Het onderhouden van netwerken is belangrijk. Door het geven van gastlessen en presentaties, maar ook het onderhouden van externe contacten d.m.v. een inloop kan een afdeling zich beter profileren. Ook het opstellen van persberichten en externe presentaties met een PR-stand komen aan de orde. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de heren Jacobsz en Schrijver.
   
 3. Tijdens de derde bijeenkomst staat het feitelijke thema van kadervorming op het programma. Aan de orde komen onder meer taak en werkwijze van bestuursleden (VZ / SC / PM/ Algemene bestuursleden), waarbij ook stukjes vergadertechniek, het stimuleren van de collega bestuursleden maar ook het uitdragen van een boodschap aan de collega’s, leden en externen aan de orde komen. Als externe inleider treedt op dhr. Gérard Cloin (secretaris SKVGOL).
   
 4. In de vierde tevens laatste bijeenkomst wordt ingegaan op de ontwikkelingen van (veteranen-)organisaties, Veteranen Ontmoetingscentra, veteranencafés, de mogelijkheden voor niet-veteranen e.d. Ook de Nuldelijnsondersteuning en de hulpverlening voor veteranen komt aan de orde. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de externe inleiders de heren Klijn en Van Tilburg van het NLVi.

Evaluatie.
Aan het einde van de bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats door middel van een evaluatieformulier.

Deelname. 
Aan de kadervorming kunnen deelnemen:

 • in eerste aanleg Wapenbroeders, waarvan wordt verwacht dat zij in de toekomst een bestuurlijke functie bij een afdeling zullen gaan vervullen, 
 • zittende bestuursleden, die hun kennis en ervaring willen verbreden. 

Data bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 2 zaterdagen in 4 dagdelen van ieder ca. 2,5 uur, te weten op:

 • 9 april 2022,  
 • 30 april 2022. 

Het programma voor deze twee dagen is:

 • 09.00 uur ontvangst,
 • 09.30 uur aanvang ochtendprogramma,
 • 12.00 uur lunch,
 • 13.00 uur aanvang middagprogramma,
 • 15.30 uur einde.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 15 per bijeenkomst voor de gehele cyclus.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op beide zaterdagen aanwezig zullen zijn.

Locatie: Café Centraal, Kerkstraat 59, 6031 CG Nederweert

Het tenue is burger.

Aanmelden.
Besturen wordt verzocht een of meerdere deelnemers aan te melden voor 1 april 2022 bij de secretaris van het RCT WZ-NL, e-mail rctwzl@wapenbroeders.nl .

Slot.
Indien deze pilot kadervorming een succes blijkt te zijn, dan zal deze verder worden uitgerold over de Bond van Wapenbroeders. 
 

Nieuws