Bondsmedaille voor Frans Maes tijdens bestuursvergadering RCT WZ-NL

12 September 2021 - uur

Op 11 september 2021 waren alle bestuursleden van de samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL uitgenodigd voor de bestuursvergadering. Met ca. 30 deelnemers was de zaal goed gevuld.

Bestuursvergadering
De scheidend voorzitter Frans Maes opende de vergadering en hij gaf vervolgens de vergaderhamer over aan de vicevoorzitter Arie van de Lee. Aan het begin van de vergadering herdacht hij de ruim 30 wapenbroeders sinds de laatste vergadering op januari 2020 waren overleden. In het bijzonder stond hij stil bij de op 4 september 2021 overleden Jim Overklift en hij loofde zijn inzet voor de Bond van Wapenbroeders en in het bijzonder voor het Exercitieteam RCT WZ-NL.

Door dhr. Peter Schreuders werd een gift onthuld van de overleden Jim Overklift, hetgeen bleek een audio installatie te zijn, die hij voor het RCT WZ-NL had achtergelaten.

In zijn openingswoord gaf Van der Lee aan: ‘We hebben een moeilijke en heel bijzondere periode achter de rug door een pandemie, die niet alleen ons hele land en onze hele wereld heeft geraakt, maar ook ons allen persoonlijk. We hebben zojuist onze overleden wapenbroeders herdacht, maar daarnaast kent u allen in uw omgeving naasten en familieleden die getroffen zijn door dat virus. Dat heeft er toe geleid dat ook in RCT-verband er anderhalf jaar vrijwel niets meer kon worden georganiseerd. Geen bestuursvergadering, geen Dag der Banieren, geen uitstapje; kortom we hebben elkaar niet meer mogen en kunnen ontmoeten. Dat maakt deze bestuursvergadering zo bijzonder, dat we voor het eerst weer bijeen kunnen komen.’

Daarna vervolgde Van der Lee dat het Dagelijks Bestuur niet stil had gezeten. Zo is het initiatief genomen voor de Bondsdag op 8 oktober, plannen gemaakt voor kadervorming, het verder kijken naar de toekomst. Ook gaf hij nog een aantal plannen en voornemens aan.

In een rap tempo werkte Van der Lee de overige agendapunten af, afdelingen gaven aan waar zij mee bezig zijn of waaraan aandacht wordt besteed. Ook het onderwerp kadervorming werd vlot bediscussieerd. Bij het onderwerp Protocol werd stilgestaan bij de video Uitvaart met Bondseer, die onlangs gereed is gekomen en kan worden bekeken.

Toekenning Bondsmedaille aan dhr. Frans Maes
Vervolgens werd afscheid genomen van de scheidend voorzitter Frans Maes. Door het Bondsbestuur is aan hem de Bondsmedaille toegekend vanwege zijn grote verdiensten als Voorzitter van het RCT WZ-NL sinds 2015. Frans Maes is een bestuurder waar men op kan rekenen. Onder zijn voorzitterschap is op een plezierige en constructieve wijze inhoud gegeven aan de coördinatie binnen de afdelingen van het RCT WZ-NL. Met name aan de totstandkoming van de Bondscommissie RCT WZ-NL en de afstemming met het Bondsbestuur heeft hij een grote bijdrage geleverd. Voorts heeft hij blijk gegeven van een grote belangstelling voor de sociale inbreng op lokaal en op regionaal niveau.

De verraste Frans Maes noemde en roemde de prettige samenwerking binnen het RCT WZ-NL en hij wenst het samenwerkingsverband veel succes toe voor de toekomst.

Hierna werd het woord gegeven aan de nieuwe voorzitter a.i.. dhr. Dré van de Ven. Hij was aangenaam verrast over de wijze waarop de vergadering was verlopen. Hij gaf aan zich te zullen inzetten voor een optimale samenwerking.

Presentatie Lgen b.d. Van Loon
In een boeiende presentatie nam dhr. Van Loon ons mee terug naar de gang van zaken rondom 11 september 2001, exact 20 jaar geleden en de gang van zaken rondom de Amerikaanse en Nederlandse inzet i n Afghanistan. Hij leerde ons dat het woord Taliban studenten betekent. Maar wie zijn deze groeperingen?. Uitgebreid ging hij in op de diverse stammen en de Nederlandse aanpak van hun regio Uruzgan. Over de stand van de Nederlandse Defensie gaf hij een somber beeld. Het is voor Nederland niet doelmatig om het merendeel van haar activiteiten zelfstandig te doen. Hij ziet veel in internationale militaire samenwerking, vooral in Europees verband. Na de anderhalf uur durende boeiende presentatie werd Lgen Van Loon van harte bedankt door de nieuwe voorzitter van het RCT WZ-NL Dré van de Ven met een kleine presentie.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws