Jaarvergadering Wapenbroeders Afdeling Ospel

16 Februari 2018 - uur

Op donderdag 8 februari 2018 werd de jaarvergadering van de Wapenbroeders Afdeling Ospel gehouden in de Dorpsherberg te Ospel. Pastoor Marcus Vankan opent de vergadering met gebed en gedenkt alle zieken en overledenen van het afgelopen jaar. Vervolgens heet voorzitter Arie van der Lee iedereen hartelijk welko. Hij gaat in het kort in op de in het afgelopen jaar gehouden activiteiten. Hij herdenkt de heer Anton van Nieuwenhoven die in juli 2017 is overleden en met militaire eer is begraven. Tevens spreekt hij zijn dank uit voor de samenwerking met het gemeentebestuur, de scouting en de diverse muziekgezelschappen bij de herdenkingen.

Mia Gubbels leest het jaarverslag voor dat vooraf aan de leden is toegezonden.

Terugblik activiteiten 2017:
Naast het oefenen van de banierwachten en het schieten op de baan bij Wiel Mackus zijn er nog diverse activiteiten georganiseerd, o.a. diverse herdenkingen,  bedrijfsbezoek, excursie Apeldoorn, excursie Xanten, barbecue voor de leden, bezoek Henri Chapelle en Malmedie huifkarrentocht kerstviering en bezoek militaire voertuigen bij Piet Moors.

Het financiële verslag wordt ter vergadering uitgereikt en door de voorzitter toegelicht. De gelden voor het certificaat zijn nog niet ontvangen en zijn begroot voor 2018. Het verslag en de begroting worden door de vergadering goedgekeurd met dank aan de penningmeester. De kascontrolecommissie verleent decharge aan het bestuur en de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.

Huldiging jubilaris. De voorzitter speldt Dhr. Jos Thijssen het speldje op wegens 10 jaar lidmaatschap. De overige jubilarissen, de heren Bax, Bongers en Reijnen krijgen het speldje thuis gestuurd. De beker voor de beste schutter tijdens de maandelijkse schietwedstrijden bij Wiel Mackus, werd gewonnen door Jan Vossen. Mia Gubbels, secretaris werd in de bloemetjes gezet door voorzitter Arie van der Lee. Hij dankte haar voor haar inzet het afgelopen jaar. Aalmoezenier Marcus Vankan ontving een heerlijke fles wijn met het opschrift Market Garden.

Na afloop van de vergadering was er nog een interessante lezing van Bolle Jan, een pionier en ontginner dier leefde van 1876  tot 1942,  gepresenteerd door de heren Con van Nieuwenhoven en Hein Janssen van de Heemkundevereniging. De aanwezigen genoten van een spannend verhaal van een legendarisch persoon. De avond werd rond 22.15 uur afgesloten.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws