Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

11 Februari 2023 - uur

Op 9 februari 2023 hield de Afd. Midden-Brabant haar jaarvergadering in het VOC Hart van Brabant in Tilburg. Bij deze vergadering waren 24 leden en donateurs aanwezig. Namens het Bondsbestuur was mevr. Saskia Heezen aanwezig. Tijdens de vergadering werden onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

 1. Aanwas nieuwe leden en donateurs.
  Voorzitter noemt het zeer verheugend dat in 2022 de Afd. Midden-Brabant met 8 nieuwe leden is gegroeid.
  Dit jaar is al weer 1 nieuw lid en 1 nieuwe donateur toegetreden. Het bestuur vindt het bijzondere aan deze aanwas dat de nieuwe leden en donateur bijna allemaal zijn geworven door de eigen leden en donateurs. Voorzitter brengt dan ook een groot compliment aan de leden, die hier als goed ambassadeurs voor de afdeling optreden. Ook dit jaar vraagt het bestuur wederom de medewerking van de leden. Gebruik de tekst uit Actief Plus (bijlage jaarverslag 2022 en de flyers van de Afd. Midden-Brabant. Hiervoor is een aantal flyers neergelegd, die de leden kunnen meenemen.

 2. Bestuur bestaat uit 3 leden en in deze samenstelling functioneert het bestuur al jaren. Voorzitter doet een oproep aan de leden of men interesse heeft om het bestuur te versterken. Hij nodigt de leden uit om hierover na te denken. Belangstellenden worden uitgenodigd om hierover met voorzitter contact op te nemen.
  Noot: Dhr. Peter de Vet heeft zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur.

 3. Kadervorming. Voor de zittende maar vooral voor nieuwe bestuursleden organiseert het Bondsbestuur op 1 en 29 april 2023 een Kadervorming. De reden voor deze training is dat binnen de Bond sprake is van een afnemende bestuurskracht. De aanwas van nieuwe bestuursleden blijft achter, waardoor in sommige gevallen afdelingen worden opgeheven. Vandaar de oproep door voorzitter aan de leden om zich z.s.m. aan te melden de bestuursfunctie. Meer informatie over de kadervorming volgt op korte termijn.
  Noot: Dhr. Peter de Vet heeft zich aangemeld voor deze vorming. Meer deelnemers zijn van harte welkom.
 1. Gezocht: nieuwe banierdrager voor Afdeling Midden-Brabant. Bij herdenkingen of evenementen als de Dag der Banieren is onze banier altijd aanwezig. Het kan zijn dat onze banierdrager verhinderd is, dan is een tweede banierdrager bijzonder gewenst. Hiertoe doet voorzitter een oproep.
  Noot: Dhr. Jan Lenting heeft zich bereid verklaard om zich hierover te oriënteren. Hij zal aanwezig zijn bij een baniertraining in Kelpen-Oler.

 2. Invoering landelijke structuur Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL). Het huidige samenwerkingsverband RCT WZ-NL met een 14-tal afdelingen in het zuiden van het land, wordt landelijk uitgerold. De Afdelingen Zeeland, Baronie van Breda en West-Brabant zullen vermoedelijk toetreden tot het RCT WZ-NL. In het midden en het noorden van het land zullen de overige RCT’s worden opgericht.

 3. In 2025 bestaat de Bond van Wapenbroeders 100 jaar.
  Er zal een aantal activiteiten plaatsvinden. Er is een commissie ingesteld voor de jubileumactiviteiten. Ook komt er een werkgroep voor de jubileumuitgave van de WAPENBROEDER.
 1. Nieuwe uitvoering Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap (5, 10, 25, 40, 50 enz.)
  Voorzitter kondigt aan dat er een nieuw draaginsigne is ontworpen ter vervanging van de oude donker zilverkleurige exemplaren. Bij de uitreiking van het draaginsigne zal ook een oorkonde worden uitgereikt. De rekenmethodiek van toekenning is gewijzigd. Naar dag van aanmelding wordt teruggerekend.

 2. Uitvaart met Bondseer.
  Voorzitter attendeert de Wapenbroeders op de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven. Op de website wapenbroederszuid.nl onder Protocol is een video te bekijken, waar de Wapenbroeder en de familie kennis kan maken hoe een dergelijke uitvaart in grote lijnen verloopt. Voor de Wapenbroeder bestaat ook de mogelijkheid om bij leven vast te leggen wat zijn wensen zijn ten aanzien van zijn/haar uitvaart. Hiermee kan op een gepaste wijze afscheid worden genomen.
  De wilsbeschikking is hier te downloaden (zie tevens bijlage 1). Bij het overlijden wordt altijd onmiddellijk contact opgenomen met de familie met de vraag of de Wapenbroeders een bijdrage kunnen leveren, zoals door het vormen van een Erewacht. Hiervoor heeft het bestuur enkele basisgegevens nodig.
 1. Dank aan Joke Schrijver voor het maken van de verjaardagskaarten.
  Indien een lid of donateur jarig is, dan wordt er een mooie kaart in de bus gedaan. Namens de aanwezigen wordt Joke hiervoor bedankt.

 2. Uitstapje in mei. Leden en donateurs kunnen suggesties aandragen bij de voorzitter. Ook niet militaire objecten (mogelijk in de buurt) zijn van harte welkom.Dhr. Ad van Riel geeft aan dat zijn bedrijf REASeuro (explosieven opsporing) 25 jaar bestaat en dat hij dat met zijn bedrijf wil vieren. Hij nodigt de Afdeling Midden-Brabant met haar leden en donateurs uit voor een bezoek aan REASeuro met aansluitend een BBQ.
 1. Bijeenkomst op 13 april a.s.: Lezing Atty van Eldik over zijn uitzending naar Oost-Oekraïne i.v.m. onderzoek naar de vliegramp met de MH17.

 2. Inkomstenbronnen / SponsorKliks
  Voorzitter geeft aan dat het voor de afdeling steeds moeilijker is om financieel rond te komen. Daarom wordt intensief gezocht naar inkomstenbronnen. Hij attendeert de leden op het gebruik van SponsorKliks bij het doen van hun internetaankopen. Het werkt heel simpel. Niet rechtstreeks naar de website gaan van de reisorganisatie of een ander bedrijf, maar eerst deze link aanklikken en vervolgens even de internetwinkel opzoeken. Daarmee krijgt de Afd. Midden-Brabant een bepaalde bijdrage over de aankoop. Meer informatie hierover is hier te lezen.
  Daarnaast is er nog een andere actie, waar de Afd. Midden-Brabant mee bezig gaat namelijk de emballage-actie bij Albert Heijn. Zowel bij:
  - de grote AH in Tilburg (in de maand oktober 2023) als bij
  - de AH op de Hovel in Goirle (in de maand mei 2023)
  komt er op het statiegeldautomaat op oproep te hangen om de statiegeldbon te deponeren in de speciale box. Men kan nu al statiegeldbonnetjes daarvoor opsparen.
 1. Remembrance Day in London 2023. Secretaris attendeert de aanwezigen erop dat ook dit jaar de Bond van Wapenbroeders een reis organiseert naar Londen tijdens Remembrance Day op 9 t/m 12 november 2023. De voorlichtingsdag is op 15 april a.s. Wapenbroeders kunnen zich hiervoor aanmelden.

 2. Afdeling Roermond en Venlo organiseert op 22 april een excursie naar Vogelsang (D).

Vervolgens lichtte de penningmeester Ad van Belkom het financiële jaarverslag 2022 toe. Kenmerkend zijn de toenemende onkosten en verhogingen, waar de afdeling mee wordt geconfronteerd. De kascontrolecommissie  bestaande uit de heren Ad Heeffer en Ad Smits vroeg de vergadering de penningmeester te dechacheren. Tot volgde de begroting 2023, die werd aanvaard door de vergadering.

Dhr. Ad van Belkom, penningmeester was aftredend maar gelukkig had hij zich herkiesbaar gesteld. Ad werd bij acclamatie verkozen en hij werd hiermee gefeliciteerd.

Het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap Bond van Wapenbroeders werd uitgereikt aan de heren:

 •  Bernard Emmen (5 jaar);
 • Tinus Konings (5 jaar)
 • Ad van Riel (5 jaar)
 • Ad Smits (15 jaar)

In verband met verhindering worden op een later tijdstip nog uitgereikt de Draaginsignes aan de heren:

 • Mat Hoogendoorn (5 jaar),
 • Bart van Lier (10 jaar) en
 • Wil Couwenberg (40 jaar).

Na de afsluiting van de vergadering werd nog gezellig nagepraat in de Huiskamer van het VOC Hart van Brabant.

Naar de foto's van Hans Kroes: >

Nieuws