Algemene Ledenvergadering Afd. Midden-Brabant / draaginsigne 15 jaar dhr Schrijver

15 Februari 2019 - uur

Het was redelijk druk op de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant, die op 14 februari 2019 plaatsvond. Namens het Bondsbestuur was Saskia Heezen aanwezig. Dhr. Sjef van der Pol had ter gelegenheid vanwege van zijn 90e verjaardag weer iets lekkers voor bij de koffie meegenomen. Nadat de voorzitter Jan Schrijver eenieder van harte welkom had geheten, vroeg hij 1 minuut stilte voor de Wapenbroeders, die ons zijn ontvallen.

Bij de mededelingen vroeg de voorzitter onder meer de aandacht voor:

een brief van het Bondsbestuur, die antwoord gaf op de vraag of er wel een vorm van tweedeling bestaat onder de Wapenbroeders. Aangegeven werd dat de het maken van een onderscheid ongewenst is en zeker niet de bedoeling of de intentie is.
het programma 75 jaar bevrijd Goirle op 26-10-2019, waarbij de Wapenbroeders het voortouw nemen voor een uitgebreide herdenking in de middag en een uitgebreid avondprogramma. ’s Avonds wordt een video getoond met Goirlenaren, die vertellen over de oorlogsjaren met muziek e.d. ter omlijsting van het programma.
op 27-10-2019 vinden in Tilburg veel activiteiten plaats ter gelegenheid 75 jaar bevrijding. Ook de Veteranendag vindt dan plaats.
de behoefte aan een derde lid voor onze banierwacht om deze te completeren,
er behoefte is aan een PR-functionaris en een algemeen bestuurslid bij het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland,
het feit dat na 14-03-2019 in Levensbouw geen middagbijeenkomsten meer mogelijk zijn,
het doen van de internetaankopen via Sponsorkliks. Van uw aankopen krijgt de afdeling een kleine commissie en voor u is dat volledig gratis.

Vervolgens werd de agenda van de vergadering door de voorzitter Jan Schrijver op een vlotte wijze afgehandeld. De notulen van de ALV 2018, het jaarverslag van het jaar 2018 en het financieel overzicht van de penningmeester, dhr. Ad van Belkom leverden geen opmerkingen van de leden op. De kascontrolecommissie bestaande uit de leden Hans Verhagen en Peter de Vet constateerden dat de gevoerde boekhouding prima op orde was.

Aftredend was de penningmeester Ad van Belkom. Hij werd bij acclamatie herkozen.
Dit jaar werden de draaginsignes Bond van Wapenbroeders uitgereikt aan:

Nelly Nieuwkoop         5 jaar,
Chris Arts                    5 jaar,
Jaap Nieuwkoop         5 jaar,
Ad van Rijen                5 jaar,
Henk Spierings           5 jaar,
Ton van Schijndel`      5 jaar,
Hans Kroes                 10 jaar,
Jan Schrijver               15 jaar.

De heer Moos Raaijmakers (25 jaar) was verhinderd aanwezig te zijn. Hij ontvangt het draaginsigne op een later tijdstip.

Tot slot was er nog de gelegenheid voor het gezellig napraten onder het genot van een consumptie.

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

 

Nieuws