Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

09 Februari 2018 - uur

De Algemene Ledenvergadering op 8 februari 2018 was goed bezocht. Zelfs de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo, had er een verre reis voor over gehad om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Dhr. Sjef van der Pol had vanwege van zijn verjaardag iets lekkers voor bij de koffie meegenomen. Nadat de voorzitter Jan Schrijver een ieder van harte welkom had geheten, vroeg hij 1 minuut stilte voor de Wapenbroeders, die ons zijn ontvallen.

Bij de mededelingen vroeg de voorzitter onder meer de aandacht voor:

Vervolgens werd de agenda van de vergadering door de voorzitter Jan Schrijver op een vlotte wijze afgehandeld. De notulen van de ALV 2017, het jaarverslag van het jaar 2017 en het financieel overzicht van de penningmeester, dhr. Ad van Belkom leverden geen opmerkingen van de leden op. De kascontrolecommissie bestaande uit de leden Ad Smits en Hans Verhagen constateerden dat de gevoerde boekhouding prima op orde was. Aangezien er geen bestuursleden aftredend waren, hoefde er geen verkiezingen te worden georganiseerd.

Dit jaar werden de draaginsignes Bond van Wapenbroeders uitgereikt aan:

  • Gerard Beerens 20 jaar,
  • Harry Wouters 30 jaar.

De heren Frans Smulders (5 jaar) en Wil Couwenberg (35 jaar) waren verhinderd aanwezig te zijn. Zij ontvangen hun draaginsigne op een later tijdstip.

Door een van de leden was gevraagd om de agenda uit te breiden met het onderwerp: 'Het gevoel van....' Hij betoogde dat volgens hem bij de Bond en de afdeling meer de nadruk komt te liggen op activiteiten en faciliteiten voor veteranen. Hij staafde zijn argumentatie met een aantal feiten en gebeurtenissen. Zowel de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant als de Algemeen Voorzitter beargumenteerden dat de Bond van Wapenbroeders er voor alle categorieën is en dat er geen onderscheid gemaakt wordt. Na een discussie over dit onderwerp en de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering af. Hierbij deed hij een oproep aan de leden om ook bekenden te attenderen op de Bond van Wapenbroeders en hen mee te nemen naar onze activiteiten onder het motto ''Hoe meer zielen, hoe meer vreugd".

Tot slot was er nog de gelegenheid voor het gezellig napraten onder het genot van een consumptie.

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >

Nieuws