Algemene Ledenvergadering

27 Maart 2023 - 14:00 uur

AGENDA:

1.    Opening door de wnd. voorzitter.

2.    Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 6 februari 2020.

3.    Jaarverslag secretaris 2022.

4.    Financieel jaarverslag penningmeester 2022.

5.    Verslag kascontrolecommissie. 

6.    Benoeming leden en reserve lid kascontrolecommissie 2024.

7.    Begroting 2023.

Pauze

8.    Verkiezingen:
    - Voorzitter:
    - Secretaris:
    Kandidaten kunnen zich tot 21 maart 2023 schriftelijk aanmelden 
            bij de wnd. voorzitter Paulissen, 
        e-mail:  venray-gennep@wapenbroeders.nl 

9.    Benoeming afvaardiging ALV Bond van Wapenbroeders (twee personen).

10.    Benoeming afvaardiging RCT Bestuursvergaderingen.

11.    Programma 2023. 

12.    Rondvraag.

13.    Sluiting.