Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

16 Februari 2017 - uur

Na bijna 20 jaar afscheid van Hub Aendekerk / Hub Aendekerk benoemd tot Erelid

Op dinsdag 14 februari 2017 heeft de Afdeling Roermond en Venlo haar ALV/Jaarvergadering gehouden, deze keer in het Generaal Spoor paviljoen, onze basis ook voor “ een veteraan vertelt”.  De ALV stond in het teken van  verantwoording afleggen en farewell zeggen tegen een bestuurslid dat al bijna 20 jaar zitting in het bestuur heeft gehad en daar een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd in wat onze Afdeling heden ten dage uitstraalt: Hub Aendekerk. Naast farewell zeggen konden we gelukkig ook weer een nieuw bestuurslid begroeten in de vorm van Thei Verstappen.

In zijn openingswoord verwelkomde onze voorzitter Dhr.  Edwin Jacobsz, onze ere voorzitter, alsmede de vertegenwoordiger van het Bondsbestuur Dhr. Ad Kroeseklaas alsmede alle andere aanwezigen.

Er werd stil gestaan bij  de leden die we afgelopen jaar verloren hebben door overlijden.

In zijn introductie gaf de voorzitter aan dat we aardig onderweg zijn naar de 200 leden maar dat we dat aantal nog niet hebben bereikt. Een 22 tal nieuwe leden hebben we dit jaar mogen verwelkomen. Helaas zijn ons ook een aantal ontvallen, hebben opgezegd of zijn door het bestuur van de ledenlijst gehaald.

Vervolgens kreeg onze secretaris het woord, waarin de vergadering haar goedkeuring gaf voor het verslag van de vorige jaarvergadering in feb 2016. Zeer gedetailleerd werd vervolgens ingegaan op wat in 2016 allemaal gebeurd is.  Met veel enthousiasme van de leden werd het verslag ontvangen. Dank daarvoor secretaris!

De penningmeester presenteerde vervolgens zijn financiële verantwoording en samen met het bestuur werd hij gedechargeerd voor het gevoerde financiële  beleid, wat er volgens de kascontrole commissie puik uitzag. We zijn een financieel gezonde afdeling waarbij het motto is dat zoveel mogelijk geld terug moet stromen naar onze leden vandaar dat we de bijdragen voor evenementen zoals de zomer BBQ en de Kerst-in zo laag mogelijk houden.

Met een beetje gemengde gevoelens begon Hub Aendekerk, onze dienstverlener, aan zijn toespraak.  Als dienstverlener bezoekt hij niet alleen regelmatig  onze zieke leden, hij is ook een aanspreekpunt voor laatste wilsbeschikkingen en speelt een heel actieve rol bij overlijden van leden. Voor oud militairen de vraag: wel of niet met beperkt militaire eer/Bondseer begraven worden of gecremeerd.  Geef het tijdig schriftelijk aan en informeer de familie van deze wensen is het motto. Hub heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen zijn taak als dienstverlener neer te leggen. Hij blijft voorlopig wel onze man die de zieken zal bezoeken.

Nadat Hub klaar was met zijn deel, werd hij verzocht naar buiten te gaan. Dit had te maken met het feit dat het bestuur, de ALV wilde voorleggen om Hub Aendekerk, te benoemen tot Erelid van onze Afdeling. Diens langdurige inzet als bestuurslid terug gaand naar 1998 als secretaris van een afdeling die meer dood dan levend was, vervolgens als dienstverlener en medeoprichter van het project “een veteraan vertelt” waren voor het bestuur de ingrediënten om hem voor te dragen. Het voorstel werd zeer enthousiast en unaniem aangenomen. Hierop kon Hub binnen komen en kreeg hij uit de handen van de voorzitter de oorkonde waarin hij (zeer verrast) tot Erelid werd benoemd. Helemaal terecht!!!

Tijdens de bestuursverkiezing werd Thei Willen unaniem onder luid applaus voor een nieuwe termijn van vier jaar gekozen als bestuurslid. Namens alle bedankt voor je bereidheid. Succes en veel plezier de komende vier jaren.

Thei Verstappen, die zich al iets eerder op de avond had voorgesteld werd ook unaniem, onder luid applaus verkozen tot bestuurslid. Veel plezier bij onze Afdeling als bestuurder.

Na de bestuursverkiezing werd een korte pauze ingelast waarbij door het bestuur een drankje werd aangeboden.

Het eerst volgende agendapunt na de pauze was de uitreiking van de Draaginsignes voor Langdurig Lidmaatschap aan de leden die daarvoor in aanmerking kwamen. Jeff Notten (20 jaar), Gerda Aendekerk, Rob Cillekens, Suze Jacobsz (allen 15 jaar) en Henk Sprenger (5 jaar)) kregen uit handen van de voorzitter het kleinood.  Gefeliciteerd ook zij die er niet bij konden zijn om het draaginsigne in ontvangst te nemen.

Emile van de Elshout ging na de uitreiking door met een korte opsomming van de activiteiten die ons te wachten staan in 2017. Op korte termijn het uitstapje naar OTC KMAR op 8 maart 2017, waarbij de sluitingstermijn voor opgave 18 feb 2017. Ook werd even stil gestaan bij het uitstapje dat onze Afdeling organiseert per bus naar Brussel naar het Europarlement op 8 mei 2017. waarbij ook andere Limburgse Afdelingen worden uitgenodigd.  Voorzitter gaf aan dat hij hoopte vele leden te mogen begroeten op de jaarlijkse herdenking van de gevallen Britse en Canadese bemanningsleden op zondag 2 april 2017.

Nas een korte rondvraag sloot de voorzitter de vergadering waarbij hij Pim Ermers (onze “Hof-fotograaf” bedankte namens alle leden voor zijn mooie foto’s.  Bij gelegenheid kreeg Pim een drankje dat heel licht van kleur was.

De dames van onze bestuursleden Gerda, José, Helene en Corrij werden bedankt voor hun niet aflatende inzet elke keer weer.

De secretaris van het NIM, Geert Plattel, werd bedankt voor het feit dat we elke keer gebruik mogen maken van deze unieke plek, waar oud en jong veteranen herdacht worden, om te vergaderen of bijeen te komen voor andere activiteiten.

Tevens ging een woord van dank uit naar Jim Overclift en onze eigen banierdragers (Jan, Rene, Rob en Thei) voor hun werk dat zij verzetten tijdens afscheidsdiensten van overleden leden en niet leden.

De avond werd afgesloten met een additioneel drankje. 

We kunnen terug kijken op een geslaagde jaarvergadering en hopen velen te mogen ontmoeten bij de evenementen die in onze agenda opgenomen zijn.  Geen eigen vervoer mag geen reden zijn niet mee te gaan. Ons volgende info bulletin zal eind februari verschijnen.

De foto’s van deze avond kunnen bekeken worden via deze link. Mooie foto’s van Pim Ermers natuurlijk!!

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws