Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

15 Februari 2017 - uur

De voorzitter Arie van der Lee opent op vrijdag 10 februari 2017 de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heet speciaal welkom de heer Ad Kroeseklaas, bestuurslid Bond van Wapenbroeders. De heer Kroeseklaas is nauw betrokken bij de Afdeling Ospel en hij memoreert de eerste ontmoeting tijdens ons bezoek aan Soesterberg. Tevens heet de voorzitter speciaal welkom Pastoor Marcus Vankan.
Hij vraagt vervolgens aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. De heer Henk Molenkamp, voorstander van de belangenbehartiging van de wapenbroeders. In hem verliezen we een trouwe vriend en een zeer gewaardeerd voorzitter van de Bond. Luitenant Generaal B.D. Ted Meines, die terecht beschreven staat als de vader van de veteranen. Er volgt een minuut stilte onder de klanken van de Last Post. Allen gaan staan.

De voorzitter blikt terug op enkele bijzondere activiteiten van het afgelopen jaar: Het kerstdiner, lezingen, herdenkingen 4 mei en 12 november, Henri Chapelle, de maandelijkse schietavonden, de maandelijkse oefeningen van de banierwachten, de braderie en de barbecue. Activiteiten zijn er ook om nieuwe leden of donateurs te werven. Met name mond op mond reclame werkt heel goed. Ieder lid of donateur is welkom.

De samenwerking met de Heemkundevereniging het afgelopen jaar is heel goed geweest. Door de deelname van leden van de Heemkundevereniging kunnen de kosten beperkt blijven. Ook de betrokkenheid van scouting bij de herdenkingen is zeer waardevol en het is belangrijk om de jeugd bij de activiteiten te betrekken. Voor het komende jaar staan ook weer veel activiteiten gepland, m.n. op 15 februari het bezoek aan Constructiebedrijf Smolenaers, die via RTL landelijke bekendheid heeft gekregen voor zijn bedrijf.

Reis Xanten.
In april staat de reis naar Xanten gepland. Piet van Gog geeft hier een uitgebreide toelichting op. Xanten is een oude Romeinse stad met veel cultuur, musea e.d. Het Romeinsmuseum met het gedeeltelijk herbouwde amfitheater. Piet van Gog zal de geschiedenis van Xanten nader uitwerken tbv de reis. Het belooft een bijzondere reis te worden met veel historische wetenswaardigheden. Pastoor Vankan voegt toe dat hij vaker rondleidingen heeft gegeven in de Gotische kerk, de Dom van Xanten, met zijn historische crypte,  waar de zalig verklaarde Karl Leisner begraven ligt. De voorzitter nodigt pastoor Vankan uit om de rondleiding tijdens de reis te verzorgen in de Dom.

De verslagen worden goedgekeurd evenals het jaarverslag en het financiële verslag. De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en verzoekt de vergadering dan ook, decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt met algemene stemmen in.

Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is dhr. Piet van Gog aftredend. Hij stelt zich echter opnieuw herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dhr. Van Gog wordt met algemene stemmen gekozen tot penningmeester en vice-voorzitter van de Wapenbroeders afdeling Ospel. 

Activiteiten 2017 met eventueel gebruikmaking van certificaten. 
Overzicht voorstel activiteiten 2017. Sjra Peeters licht de activiteiten voor 2017 nader toe. Ieder heeft een overzicht van de activiteitenplanning 2017 ontvangen. Dit jaar doen we ook weer mee aan de braderie in Nederweert op 30 juni a.s.

Voordracht pastoor M. Vankan tot aalmoezenier van de Wapenbroeders Afdeling Ospel. 
De voorzitter spreekt de heer Vankan toe. Pastoor Vankan is vanaf het eerste moment betrokken bij de veteranen, de tweede wereldoorlog maar ook bij de mens, de veteraan. Het bestuur bedankt hem hiervoor en wil graag dat hij betrokken blijft en bijstaat bij het wel en wee van onze leden. Het bestuur wil hem dan ook benoemen tot aalmoezenier van de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel. De voorzitter overhandigt hem een foudraal met een oorkonde. De vergadering stemt in met deze benoeming onder groot applaus.

Pastoor Vankan dankt voor deze bijzondere benoeming. Hij spreekt de hoop uit op een fijne samenwerking, en is graag bereid om in tijde van ziekte of kwetsbaarheid een luisterend oor te bieden. Hij merkt nog op dat er sinds de Tweede Wereldoorlog geen enkele dag zonder oorlog is geweest. Mensen regelmatig een spiegel voorhouden is belangrijk voor de verwerking van frustraties en verdriet. De voorzitter overhandigt dhr. Vankan een fles wijn en een CD van Beethoven, voor op een rustige zondagavond.

Wat verder ter tafel komt.
Activiteiten Sociale Commissie. De sociale commissie is reeds aan de slag gegaan en heeft enkele mensen bezocht. De voorzitter verzoekt om jubilea van leden of ziekte door te geven aan de leden van de sociale commissie zodat hier aandacht aan besteed kan worden. Na de vergadering toont de heer Jim Overklift een video van het optreden van de banierwacht tijdens de “Dag der Banieren”, waarbij speciaal een eerbetoon wordt gebracht aan de onlangs overleden algemeen voorzitter Henk Molenkamp. De voorzitter dankt Jim voor zijn bijdrage.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws